FPV legislativa

 

   Důležitým parametrem, který určuje platná legislativa, je Maximální povolený vyzářený výkon vysílače na povolených kmitočtech: https://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2010/vo-r_12-09_2010-12.pdf

K legislativě byl vydán tzv. Dodatek X. Aktuální znění doplňku X, který je v ČR součástí leteckých předpisů dělí UAV z hlediska hmotnosti do čtyř kategorií:

do 0,91 kg,
od 0,91 kg do 7 kg,
od 7 do 20 kg,
a nad 20 kg

UAV použité pro komerční nebo i nekomerční experimentální či výzkumné účely může mít klidně vzletovou hmotnost třeba jeden jediný gram a přesto bude považováno za UAV s příslušnými důsledky z toho plynoucími viz následující povinnosti:

Povinnosti z hlediska doplňku X

- závaznost aktuálního znění doplňku X 
- povinnost registrace pilota i UAV na ÚCL,
- praktický a teoretický test pilota,
- povolení k létání,
- povolení k provádění leteckých prací,
- označení UA,
- failsafe systém,
- pojištění dle nařízení ES č. 785/2004 
- hlášení událostí na ÚCL přičemž za událost se považují letecká nehoda, incident nebo vážný incident. Definice těchto pojmů jsou v předpisu L 13, Hlava 1 
- vedení provozní příručky UAS.

Ač se to někomu může zdát být nesmyslné požadovat splnění všech těchto požadavků i u UAV s hmotností třeba jen pár gramů doplněk X toto pro UAV využívané komerčně definuje i když patří z hlediska hmotnosti do kategorie do 0,91 kg a nejen to. Je to definováno dokonce i pro UAV vyžívané pro experimentální a výzkumné účely i když nemusí být v konečném důsledku komerční viz třeba UAV provozovaná za účelem tvorby školních projektů včetně diplomových prací apod.

Jen pro zajímavost viz požadavky definované v těchto pokynech pro zpracování provozní příručky pro letecké práce s bezpilotními systémy provozovanými podle Doplňku X. Po registraci na ÚCL pro letecké práce, ať už se jedná o jakoukoli váhovou kategorii, začíná podle Doplňku X provozovateli povinnost vést provozní příručku, kterou schvaluje ÚCL a případné změny registrovaného bezpilotního prostředku pak musí být zaneseny jako změny příručky a před jejich provedením podléhají rovněž schválení ÚCL.

 

Citace RPAS nadřazená ÚCL, bude harmonizovaná po celé EU

3.1 Otevřená kategorie
Otevřená kategorie je určená velmi nizkorizikovému provozu, tedy bez zásahu leteckých úřadů, a to včetně komerčního provozu. Není předpokládaná žádná nutnost povolení letové způsobilosti, a dále není nutné povolení ani licence pilotů. Umožňuje povolovat jednoduchý provoz, a aby mohly malé a středně velké firmy získat praxi. Riziko pro ostatní účastníky let. provozu se zmírňuje prostř. oddělení od pilotovaného letectví.
Dron se smí provozovat:
500m VLOS
do V-150m
mimo vymezené oblasti (letiště, živ. prostředí - asi CHKO, bezpečnostní - asi elektrárny apod.)

   Riziko pro osoby na zemi se snižuje použitím letounů s nízkým výkonem a vytvořením minimálních vzdáleností s ohledem na osoby na zemi. Lety nad skupinami lidí jsou zakázany, ale let nad lidmi nesouvisejícími s provozem tohoto letu je ve městech nebo obydlených oblastech povolený. I když není vyžadována letová způsobilost, mohou být aplikovány průmyslové standardy. Drony jsou dnes na trhu již dostupné se širokou škálou bezp. prvků jako např. parašuty anebo minimalizací pravděpodobnosti selhání díky softwaru či redundancí. V obydlených oblastech musí dron odpovídat přijatelnému průmyslovému standardu (např. EN), jež vyžadují adekvátní bezpečnostní prvky jako např. asistované omezení letové výšky anebo blokací letu do vymezených oblastí. Dále by bylo vhodné určit maximální hmotnost pro provoz v obydlených oblastech. Tato hmotnost by měla být definována ve výsledku konzultace zaintereovaných stran dle par. 7 - Plánování. Požadavek odpovídat průmyslovému standardu by se netýkal hraček s hmotností nižší, než 500g a navržené pro děti do 14 let.


Zajímavé pasáže z Dodatku X

6.3
Bezpilotní letadlo s maximální vzletovou hmotností větší než 0,91 kg musí být
vybaveno vestavěným bezpečnostním systémem,
který při poruše provede ukončení letu.
6.4
Použití automatických systémů řízení letu nezbavuje pilota odpovědnosti za bezpečné
provedení celého letu.
7.6
Autonomní bezpilotní letadlo nesmí být provozováno ve společném vzdušném prostoru.

 

Bezpečná vzdálenost od osob pro bezpilotní letouny z pohledu ÚCL

Bezpečnou vzdáleností je myšlena taková horizontální vzdálenost mezi dálkově řízeným letadlem a subjektem ochrany, která i v případě nastalé nouzové situace vyloučí ohrožení bezpečnosti létání ve společném vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí.

 V případě letadel, která neprošla standardním postupem osvědčování letové způsobilosti a nebylo jim vydáno osvědčení letové způsobilosti, je v této souvislosti potřeba počítat s tím, že letadlo může selhat a ukončit let v jakémkoliv okamžiku a prakticky tedy není možné tyto subjekty ochrany přelétat.

 Za stanovení konkrétní bezpečné vzdálenosti a za její dodržení odpovídá pilot s tím, že za žádných okolností nesmí být překročeny minimální bezpečné vzdálenosti, stanovené předpisem a příslušným Povolením k létání, vydaným Úřadem. V průběhu procesu, vedoucího k vydání povolení k létání letadla bez pilota, mohou být (s ohledem na informace získané posouzením konkrétního bezpilotního systému, provozovatele a schopností dálkově řídící posádky) Úřadem stanoveny individuální provozní podmínky a omezení, včetně minimálních bezpečných vzdáleností.

 Pro kategorii bezpilotních letadel (do 7 kg MTOM), zejména pro vrtulníky všech typů, včetně tzv. (multi)koptér, předpis konkrétní minimální bezpečné vzdálenosti neuvádí a tyto jsou řešeny výhradně formou individuálních provozních podmínek a omezení v rámci procesu vydávání povolení k létání. V těchto případech zpravidla platí, že letadlo musí během všech režimů letu dodržovat minimální horizontální vzdálenost od subjektů uvedených v bodech ust. 16 g), Doplňku X, Předpisu L2 minimálně dvakrát větší než je jeho aktuální výška letu nad zemským povrchem, avšak ne méně než:

10 m pro bod i) (od osob při vzletu a přistání);
30 m pro bod ii) (od osob během letu);
50 m pro bod iii) (od hustě osídleného prostoru během letu).

 V případech, kdy bude provozovatelem bezpilotního systému vyžadováno povolení k provozu nad rámec příslušných provozních podmínek a omezení, záleží výhradně na žadateli, zda přesvědčí Úřad o zajištění požadavků na bezpečnost provozu bezpilotního systému (např. osvědčením letové způsobilosti, dodatečnými bezpečnostními prvky, letovými zkouškami, bezpečnostní analýzou, apod.).

 

Zajímavosti z FPV legislativy

29.12.2015 22:07
 Co se již chystá a připravuje: https://easa.europa.eu/download/ANPA-translations/205933_EASA_Summary%20of%20the%20ANPA_CS.pdf
16.08.2015 14:50
Zajímavá přednáška p. Balhara z ÚCL na téma legislativy: https://youtu.be/M21A1Yf3QE4?t=11m11s
16.08.2015 14:37
Zajímavý článek o předpisech ÚCL zde: https://mapacze.blogspot.cz/2013/11/neznalost-pseudozakonodarce-neomlouva.html